HOME > Profil

Profil

Spoločnosť PEDOLOGY Slovakia vznikla v júni 2007 za účelom uľahčenia a urýchlenia schvaľovacích procesov v oblasti stavebníctva, životného prostredia a pedológie.

Naše služby sú zamerané na zhodnotenie prírodných vlastností pozemku z hľadiska ochrany životného prostredia a pôdy pred stavebným a iným zámerom.

Zaoberáme sa predovšetkým povinnosťami vlastníka pôdy z hľadiska ochrany pôdy vyplývajúce zo zákona 220/2004 o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Pri jednotlivých projektových dokumentáciách postupujeme podľa platnej legislatívy. Našim odborným garantom je environmentálne a pedologické vzdelanie a odborná prax v uvedenej oblasti.

Zákon č. 220/2004 Z.z.Vŕtaná pôdna sonda

Kontaktné osoby

Mgr. Dáša Orságová
Environmentalista – Pedológ

Mobil: +421 908 174 160
e-mail: orsagova@pedology.sk