HOME > Činnosti

Činnosti

Do našej tvorby patria najmä projekty k trvalému a dočasnému odňatiu poľnohospodárskej pôdy ako súčasť projektovej dokumentácie k vydaniu právoplatného rozhodnutia, ale aj komplexná spolupráca s pozemkovými a katastrálnymi úradmi.

 • Pedologický inžiniering

  Zabezpečenie právoplatného rozhodnutia o trvalom a dočasnom odňatí poľnohospodárskej pôdy, ktoré je podkladom pre stavebné povolenie, komunikácia s MPSR, pozemkovými, katastrálnymi, stavebnými úradmi a družstvami.

  Žiadosť o trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy


 • Projekty bilancie skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy k trvalému a dočasnému odňatiu v súlade so zákonom 220/2004 Z.z. - §17, §18

  Zahŕňa agronomicko-pôdoznaleckú charakteristiku dotknutej poľnohospodárskej pôdy, terénny pedologický prieskum, vŕtané pôdne sondy s určením hrúbky humusového horizontu, návrh ďalšieho poľnohospodárskeho využitia skrývanej pôdy podľa Príloha č. 1 a 2 k Vyhláške č. 508/2004 Z.z.

  Viac o bilancii skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy


 • Zabezpečenie potvrdenia bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky

  Sedemmiestny číselný kód vyjadrujúci klimatické a pôdne vlastnosti riešeného územia, slúži ako podklad pre jednotlivé projektové dokumentácie.


 • Projekty rekultivácie poľnohospodárskej pôdy – 508/2004 Z.z.

  Súhrn agromelioračných, agrotechnických, biologických a pestovateľských opatrení na obnovu kvalitatívnych vlastností poľnohospodárskej pôdy a obnovu pôdnej úrodnosti.


 • Návrh vrátenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu - v súlade so zákonom 220/2004 Z.z

  Podmienky použitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky zámer na čas kratší ako jeden rok vrátane uvedenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu.


 • Vyhodnotenie stavebných zámerov a iných návrhov na poľnohospodárskej pôde – 508/2004 Z.z.

  Zhodnotenie a zdôvodnenie stavebných a iných zámerov navrhovaných na poľnohospodárskej pôde z hľadiska uplatnenia zásad ochrany poľnohospodárskej pôdy.


 • Pedologický prieskum k územnoplánovacej dokumentácii – 55/2001 Z.z. - §7, §8

  Zahŕňa komplexné prírodné pomery záujmového územia, terénny pôdoznalecký prieskum a pedologickú charakteristiku a ohrozenie pôdy degradačnými faktormi.


 • Odborné poradenstvo pri odňatí a použití poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky účel.

Kontaktné osoby

Mgr. Dáša Orságová
Environmentalista – Pedológ

Mobil: +421 908 174 160
e-mail: orsagova@pedology.sk