HOME > Činnosti > Bilancia skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy

Bilancia skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy

Súčasťou zákona č. 220/2004 Z.z. je ochrana poľnohospodárskej pôdy pri nepoľnohospodárskom použití (na stavebné účely) a teda ochrana najdôležitejšej časti poľnohospodárskej pôdy, a to humusového horizontu (ornice, podornice), pretože tu sú akumulované všetky životne dôležité procesy a látky, nevyhnuté pre rastlinnú a živočíšnu existenciu.

Poľnohospodársku pôdu (t.j. druh pozemku na katastri – orná pôda, trvalé trávne porasty, záhrady, vinice) možno odňať (zmeniť spôsob jej využitia) trvalo alebo dočasne (trvalá alebo dočasná zmena druhu pozemku na katastri – ostaná plocha alebo zastavané plochy a nádvoria).

Pre tieto účely sa vypracúva projekt bilancie skrývky humusového horizontu, ktorého hlavnou časťou je určiť vŕtanými sondami priamo v teréne hrúbku humusového horizontu (na ornej pôde je to bilancia skrývky ornice a podornice).

Podľa novely zákona č. 219/2008 Z.z. projekt bilancie skrývky humusového horizontu môže vypracovať len „fyzická osoba, ktorá má ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa poľnohospodárskeho smeru alebo prírodovedného smeru so zameraním na pôdoznalectvo, alebo právnická osoba, ktorá takúto fyzickú osobu zamestnáva.“

Bilancia skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy trvalo odnímanej a bilancia skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy dočasne odnímanej najviac do desať rokov podľa § 17 zákona č. 220/2004 Z.z.:

Na nepoľnohospodárske účely možno použiť poľnohospodársku pôdu len na základe rozhodnutia o odňatí poľnohospodárskej pôdy, ktoré vydáva orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy (§ 23, zákona č. 220/2004) – Pozemkový úrad, v ktorého obvode sa poľnohospodárska pôda navrhovaná na odňatie nachádza.

Podľa § 17, zákona č. 220/2004 Z.z. je potrebné vypracovať a doplniť do žiadosti o vyňatie poľnohospodárskej pôdy projekt bilancie skrývky humusového horizontu, pri dočasnom odňatí aj projekt spätnej rekultivácie podľa vyhlášky MP SR č. 508/2004.

Podklady potrebné pre podanie žiadostí o vyňatie poľnohospodárskej pôdy nájdete v zákone č. 220/2004 Z.z.

Požitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky účel na čas kratší ako jeden rok podľa § 18 zákona č. 220/2004 Z.z.:

Súčasťou žiadostí o dočasné vyňatie je projekt bilancie skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy dočasne odnímanej najviac do jedného roka a návrh vrátenia pôdy do pôvodného stavu podľa vyhlášky MP SR č. 508/2004.

Kontaktné osoby

Mgr. Dáša Orságová
Environmentalista – Pedológ

Mobil: +421 908 174 160
e-mail: orsagova@pedology.sk